Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti


Na osnovu člana 30. stav 1. tačka 4) i stav 2. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13),

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, uz prethodnu saglasnost ministra finansija, donosi

 

PRAVILNIK

o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

“Službeni glasnik RS”, br. 75 od 21. jula 2014, 39 od 24. aprila 2017.

 

I UVODNA ODREDBA

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit), visina takse za polaganje stručnog ispita, iznos naknade za rad članova komisije, sadržina i oblik uverenja o položenom stručnom ispitu i sadržina, oblik i način vođenja evidencije o izdatim uverenjima o položenom stručnom ispitu.

II PROGRAM I NAČIN SPROVOĐENJA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

1. Program stručnog ispita

Član 2.

Stručni ispit obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta, odnosno ispitnih oblasti:

1) pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti;

2) finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti;

3) menadžment u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti;

4) osnove prostornog planiranja i izgradnje.

Detaljan sadržaj stručnog ispita utvrđen je Programom polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Program stručnog ispita), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

2. Način sprovođenja polaganja stručnog ispita

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje stručnog ispita

Član 3.

Ispitne rokove za polaganje stručnog ispita utvrđuje ministar nadležan za poslove trgovine (u daljem tekstu: ministar).

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje stručnog ispita, načinu i roku za podnošenje prijave i dokazima koji se podnose uz prijavu, iznosu takse za polaganje stručnog ispita i podacima za uplatu, kao i drugim podacima u vezi sa polaganjem stručnog ispita, ministarstvo nadležno za poslove trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje na svojoj zvaničnoj Internet stranici.

Datum, vreme i mesto polaganja pismenog i usmenog dela stručnog ispita određuje predsednik komisije iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

Obaveštenje o datumu, vremenu i mestu polaganja stručnog ispita iz stava 3. ovog člana, objavljuje se na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva, najkasnije deset dana pre termina polaganja pismenog dela ispita, odnosno usmenog dela ispita.

Prijava za stručni ispit

Član 4.

Kandidat za polaganje stručnog ispita podnosi prijavu, koja sadrži:

1) lične podatke (ime, očevo/majčino ime i prezime kandidata, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon/elektronsku adresu);

2) stepen stručne spreme.

Uz prijavu kandidat prilaže:

1) dokaz o prebivalištu na teritoriji Republike Srbije (kopiju lične karte i izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte, ako je to tehnički moguće, a u suprotnom – kopiju lične karte);

2) dokaz o tome da ima najmanje IV stepen stručne spreme (overenu kopiju diplome);

3) dokaz o izvršenoj uplati takse za polaganje ispita (za gotovinska plaćanja primerak uplatnice, a za bezgotovinska plaćanja kopiju izvoda banke i kopiju naloga za prenos sredstava).

Dokaze iz stava 2. ovog člana zadržava Ministarstvo i ne vraćaju se kandidatu.

Spisak kandidata i administrativni poslovi

Član 5.

Po isteku roka za podnošenje prijava, pristupa se razmatranju pristiglih prijava i sačinjavanju spiska kandidata za polaganje stručnog ispita po terminima.

Spisak iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva najkasnije deset dana pre termina polaganja.

Ministarstvo obavlja administrativne poslove u vezi sa polaganjem stručnog ispita i obezbeđuje da sve informacije koje se odnose na polaganje stručnog ispita budu blagovremeno dostupne kandidatima.

Sastav komisije

Član 6.

Stručni ispit sprovodi komisija (u daljem tekstu: Ispitna komisija), koju čine predsednik, četiri člana i sekretar.

Listu ispitivača, koja se sastoji od najviše 16 članova, utvrđuje ministar.*

Članove Ispitne komisije i po potrebi njihove zamenike po ispitnim rokovima sa liste ispitivača imenuje ministar.

*Službeni glasnik RS, broj 39/2017

Uslovi za članove Ispitne komisije

Član 7.

Za članove Ispitne komisije imenuju se lica sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i to iz reda stručnjaka za oblasti iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Predsednik i sekretar Ispitne komisije, pored uslova iz stava 1. ovog člana, ispunjavaju dodatni uslov: da su državni službenici sa najmanje deset godina radnog iskustva u struci.*

*Službeni glasnik RS, broj 39/2017

Početak stručnog ispita

Član 8.

Pre početka polaganja stručnog ispita predsednik ili sekretar Ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata koji su izašli na stručni ispit.

Predsednik ili sekretar Ispitne komisije kandidatima objašnjava način polaganja stručnog ispita i odgovora na eventualna pitanja kandidata koja se odnose na polaganje stručnog ispita, ocenjivanje kandidata i tehniku davanja odgovora na ispitna pitanja.

 

 

Delovi stručnog ispita

Član 9.

Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo stručnog ispita (u daljem tekstu: test) polaže se u trajanju od najviše tri sata.

Na testu kandidat daje odgovore na pismeno postavljena pitanja iz četiri ispitne oblasti iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Test se obavlja pod nadzorom najmanje dva člana Ispitne komisije.

Test se može organizovati i u elektronskoj formi uz automatsko utvrđivanje tačnosti odgovora kandidata, odnosno automatsko utvrđivanje rezultata testa.

Po utvrđivanju rezultata testa, sekretar Ispitne komisije sačinjava listu sa rezultatima testa, koja sadrži procenat tačnih odgovora po ispitnim oblastima. Ovu listu potpisuju predsednik i sekretar komisije.

Smatra se da je kandidat položio test ukoliko je tačno odgovorio na najmanje 60% od ukupnog broja pitanja iz svakog predmeta iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Usmenom delu stručnog ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su položili test.

Na usmenom delu stručnog ispita, članovi Ispitne komisije postavljaju kandidatu pitanja iz četiri ispitne oblasti iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika i na osnovu njegovih odgovora ocenjuju njegovu osposobljenost za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, u skladu sa propisima i pažnjom dobrog privrednika.

Usmeni deo stručnog ispita traje najviše 30 minuta po kandidatu. Kada kandidat odgovori na poslednje postavljeno pitanje, po završenom ocenjivanju, kandidatu se saopštava rezultat usmenog dela stručnog ispita koji može biti „položio” ili „nije položio”.

Na osnovu rezultata usmenog dela stručnog ispita, ukupni rezultat kandidata na stručnom ispitu Ispitna komisija određuje ocenom „položio” ili „nije položio”.

Način rada Ispitne komisije

Član 10.

Ispitna komisija utvrđuje i postavlja ispitna pitanja, sprovodi test i usmeni deo stručnog ispita i vrši ocenjivanje kandidata u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Ispitna komisija vrši ocenjivanje glasanjem.

Ako je broj glasova članova Ispitne komisije za ocenu „položio” i za ocenu „nije položio” jednak, odlučujući je glas predsednika.

Naknada za rad Ispitne komisije

Član 11.*

Predsednik, članovi i sekretar Ispitne komisije imaju pravo na naknadu za rad u Ispitnoj komisiji u iznosu od 900 RSD po kandidatu koji polaže usmeni deo stručnog ispita, a najviše do iznosa od 45.000,00 dinara po ispitnom roku.*

*Službeni glasnik RS, broj 39/2017

Odlaganje polaganja stručnog ispita

Član 12.

Kandidat može jedanput po ispitnom roku odustati od polaganja stručnog ispita, o čemu pismenim putem obaveštava Ministarstvo, najkasnije pet radnih dana pre termina određenog za polaganje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, kandidatu se određuje naknadni termin za polaganje stručnog ispita.

Neizlazak na stručni ispit

Član 13.

U slučaju bolesti i drugih opravdanih razloga (smrtni slučaj bliskog člana porodice, važne službene obaveze i sl.) kandidat može jedanput po ispitnom roku opravdati neizlazak na stručni ispit, o čemu pismenim putem obaveštava Ministarstvo, uz podnošenje dokaza, najkasnije dva radna dana nakon dana određenog za polaganje.

Nakon procene opravdanosti razloga iz stava 1. ovog člana, kandidat se obaveštava:

1) o naknadnom terminu za polaganje stručnog ispita; ili

2) o tome da razlozi nisu uvaženi; ili

3) o tome da su podneti dokazi ocenjeni kao neodgovarajući.

U slučajevima iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana, kandidat ponovo podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

Kandidat koji ne izađe na stručni ispit na dan određen za polaganje, a ne odustane od polaganja stručnog ispita na način određen u članu 12. ovog pravilnika, niti opravda neizlazak na način određen u stavu 1. ovog člana, oceniće se ocenom „nije položio”.

 

Odustajanje i udaljavanja sa stručnog ispita

Član 14.

Kandidat koji u toku polaganja stručnog ispita odustane od daljeg polaganja, oceniće se ocenom „nije položio”.

Ako kandidat narušava red ili se ustanovi da je pokušao da izvrši ili je izvršio prevaru u toku polaganja stručnog ispita, biće udaljen sa stručnog ispita i oceniće se ocenom „nije položio”.

Ponovno polaganje stručnog ispita

Član 15.

Kandidat koji je na stručnom ispitu ocenjen ocenom „nije položio”, može se prijaviti za polaganje u narednom ispitnom roku.

Zapisnik

Član 16.

O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik u koji se unose podaci o sastavu Ispitne komisije, mestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidatima i rezultatu svakog kandidata na stručnom ispitu.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana potpisuju predsednik, članovi i sekretar Ispitne komisije.

Ministarstvo objavljuje spisak kandidata koji su položili stručni ispit na svojoj zvaničnoj Internet stranici u roku od osam dana od dana završetka stručnog ispita.

III. TAKSA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Član 17.

Taksa za polaganje stručnog ispita iznosi 14.000 dinara po kandidatu i ispitnom roku.

Kandidatu kome je određen naknadni termin za polaganje stručnog ispita u skladu sa čl. 12. ili 13. ovog pravilnika, uplaćena taksa će se priznati u tom naknadnom ispitnom roku.

Podaci o broju računa, primaocu i svrsi uplate objavljuju se na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva.

IV. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

Član 18.

Ministarstvo kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu, u pismenom obliku, u roku od 30 dana od dana objavljivanja spiska iz člana 16. stav 3. ovog pravilnika.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv Ministarstva;

2) pravni osnov;

3) lične podatke lica koje je položilo stručni ispit;

4) datum položenog stručnog ispita;

5) datum, mesto izdavanja i broj uverenja;

6) potpis ovlašćenog lica i službeni pečat.

V. EVIDENCIJA O IZDATIM UVERENJIMA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

Član 19.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim uverenjima o položenom stručnom ispitu (u daljem tekstu: evidencija), u pismenom odnosno elektronskom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave.

Evidencija sadrži sledeće podatke: redni broj, ime i prezime i jedinstveni matični broj građana kandidata kome je izdato uverenje o položenom stručnom ispitu, datum polaganja testa i datum polaganja usmenog dela stručnog ispita, datum izdavanja i broj uverenja.

Uz evidenciju čuvaju se:

1) zapisnik iz člana 16. stav 1. ovog pravilnika;

2) lista rezultata testa iz člana 9. stav 6. ovog pravilnika;

3) kopija uverenja iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

Ministarstvo podatke iz stava 2. ovog člana čuva trajno.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Broj 011-00-20/2014-04

U Beogradu, 17. jula 2014. godine

Ministar,

Rasim Ljajić, s.r.