Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti


Na osnovu člana 30. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13), ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I  ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

 

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva
za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra.

Oblik Registra

Član 2.

Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku, kao jedinstvena, centralna i javna baza podataka o posrednicima.

 

Sadržina Registra

Član 3.

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj i datum upisa u Registar;

2) broj i datum rešenja o upisu u Registar, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;

3) poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB), matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet
stranice (ako postoji) posrednika;

4) podatke o zaposlenim odnosno licima angažovanim van radnog odnosa sa položenim stručnim ispitom za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit);

5) podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Zakon).

 

Obrazac zahteva za upis u Registar

Član 4.

Obrazac zahteva za upis u Registar sadrži sledeće podatke:

1) poslovno ime i adresu sedišta i ogranka, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) podnosioca;

2) ime i prezime, adresu i JMBG preduzetnika, kada je podnosilac;

3) matični broj i PIB podnosioca;

4) ime i prezime, adresu i JMBG lica sa položenim stručnim ispitom i broj uverenja o položenom stručnom ispitu;

5) potpis ovlašćenog lica.

Obrazac zahteva za upis u Registar odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Upis u Registar

Član 5.

Podnosilac zahteva za upis u Registar upisuje se u Registar ako uz zahtev na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika dostavi:

1) izjavu podnosioca da je određeno lice koje ima položen stručni ispit zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca, ili da je određeno lice koje ima položen stručni ispit osnivač ili član privrednog društva (u daljem tekstu: član društva) koje je podnosilac, odnosno preduzetnik koji je podnosilac;

2) primerak ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 13. Zakona;

3) punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

Uz izjavu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, prilaže se izjava lica iz te tačke, koja sadrži JMBG i overen potpis tog lica, kojom potvrđuje da je zaposleno ili angažovano
van radnog odnosa kod podnosioca zahteva, odnosno da je član društva.

Ako se izjava iz stava 1. tačka 1) ovog člana odnosi na podnosioca izjave kao lice sa položenim stručnim ispitom, uz nju se ne prilaže izjava iz stava 2. ovog člana.

Dokazi iz stava 3. ovog člana podnose se u originalu ili overenoj fotokopiji, čine sastavni deo Registra i čuvaju se trajno, u skladu sa zakonom.

Promena podataka u Registru

 

Član 6.

Promena podataka u Registru vrši se na osnovu odgovarajućih dokaza iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom.

 

Brisanje iz Registra

Član 7.

Brisanje iz Registra vrši se na osnovu zahteva posrednika koji se podnosi na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika, u kom se popunjavaju samo rubrike sa podacima o
privrednom društvu ili preduzetniku.

 

Obrazac izvoda iz registra

Član 8.

Obrazac izvoda iz Registra sadrži:

1) naziv ministarstva nadležnog za poslove trgovine;

2) pravni osnov;

3) redni broj i datum upisa u Registar;

4) broj i datum rešenja o upisu u Registar;

5) poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, PIB, matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika;

6) podatke o zaposlenim odnosno licima angažovanim van radnog odnosa, odnosno članovima društva ili preduzetniku sa položenim stručnim ispitom;

7) podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona;

8) potpis ovlašćenog lica i službeni pečat.

Izvod iz Registra izdaje se na zahtev.

Obrazac izvoda iz Registra odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Stupanje na snagu

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

 

Broj: 011-00-20/2014-04
U Beogradu, 17. jula 2014. godine