Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti


Na osnovu člana 30. stav 1. tačka 6) Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13) ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

 

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

 

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu:
evidencija).

Oblik evidencije

Član 2.

Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik) vodi evidenciju u pisanom obliku, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Sadržina evidencije

Član 3.

Evidencija sadrži:

1) redni broj unošenja u evidenciju;

2) datum unošenja u evidenciju;

3) broj ugovora o posredovanju;

4) datum ugovora o posredovanju;

5) ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresu nalogodavca;

6) naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi;

7) adresu nepokretnosti (mesto, ulica i broj, katastarska parcela i katastarska opština);

8) podatak o vrsti nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;

9) podatak o površini nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja;

10) podatak o tome da li je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen ili nije zaključen;

11) datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja;

12) podatak o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini, ako je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen;

13) podatak o fakturisanom iznosu posredničke naknade;

14) primedbu posrednika, ako postoji.

Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka u evidenciju:

1) poljoprivredno zemljište;
2) građevinsko zemljište;
3) poslovni prostor;
4) lokal;
5) magacin;
6) industrijski objekat;
7) stan;
8) kuća;
9) garaža;
10) ostalo – uz detaljniji opis u zagradi.

Unošenje i promena podataka u evidenciji

Član 4.

Posrednik evidentira ugovor o posredovanju i ostale podatke iz člana 3. ovog pravilnika i svaku nastalu promenu u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o posredovanju, odnosno od dana nastanka promene.

Rok čuvanja evidencije

Član 5.

Posrednik evidenciju čuva trajno.

Posrednik čuva ugovor o posredovanju i dokumentaciju koja čini njegov prilog, najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

Stupanje na snagu

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Broj: 011-00-20/2014-04
U Beogradu, 17. jula 2014. godine